Configuración de aplicacións en Linux

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Revisión del 18:42 2 feb 2011 de Vieites (discusión | contribs.) (Página nueva: == Configuración de aplicacións == === Manual vi === * [http://www.dc.fi.udc.es/~afyanez/info-vi/index.html Manual Interesante vi] === Servidor MySQL === * Facer unha copia de seg...)
(difs.) ← Revisión anterior | Revisión actual (difs.) | Revisión siguiente → (difs.)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Configuración de aplicacións

Manual vi

Servidor MySQL

 • Facer unha copia de seguridade dunha base de datos MySQL
mysqldump -u usuario -pxxxxxx -C -Q -e -a nomebasedatos > backup.sql

-- xxxxxx (contrasinal do usuario)
 • Recuperar unha copia de MySQL
mysql -u usuario -pxxxxx -pxxxxxx < backup.sql
-- xxxxxx (contrasinal do usuario)

-- Asegurarse que dentro do arquivo backup.sql temos a instrucción:
use nomebasedatos;

-- Outro xeito de facelo mesmo podería ser:
mysql -u usuario -pxxxxxxx
mysql>source backup.sql;

Apache + PHP

 • Desactivar PHP Notice E PHP Warning

En PHP, mediante o parámetro de configuración error_reporting podemos definir que tipo de erros queremos almacenar no log.

No caso que o teñamos a E_ALL, veremos como se van gardando no log PHP Notice, os cales moitas veces coñecemos peron non nos interesan nun servidor en produción. Podemos desactivalos "restando" de E_ALL os notices mediante E_NOTICE:

error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE

Outro tipo de erros que poden encher os logs son os PHP Warning. Para eliminalos podemos facelo "restando" á expresión anterior E_WARNING:

error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_WARNING
 • Activar el mod_rewrite en Centos

Para que Apache poida aplicar as directivas do archivo .htaccess do sitio web por defecto /var/www/html debemos facer o seguinte:

# Editamos o arquivo httpd.conf
$ vi /etc/httpd/conf/httpd.conf 

# Accedemos á sección: 
# <Directory "/var/www/html">
# Options Indexes FollowSymLinks
# cambiamos: 
# AllowOverride None
# a 
# AllowOverride All
 
# Order allow,deny
# Allow from all
# </Directory>

# Logo sálvanse os cambios 
$ service httpd restart
 • .htaccess

A definición de '.htaccess que podemos atopar en Wikipedia é a seguinte:

".htaccess (Acceso de Hiper-Texto) é o nome por defecto do arquivo de configuración de directorios de Apache. Nos permite personalizar a configuración das directivas definidas no arquivo de configuración principal. As directivas de configuración precisan estar no contexto de .htaccess e o usuario precisa os permisos axeitados."

- Redireccionar a páxina de mantemento con .htaccess:

Cando estamos realizando cambios críticos na nosa web, vémonos na necesidade de redireccionar aos nosos visitantes a unha páxina de mantemento.
Isto non é maior problema, pero neste caso imos diferenciar a nosa ip: A todos os visitantes que non teñan a IP que indiquemos (a do noso equipo), redireccionaralles á páxina de mantemento mentres que nos veremos a páxina correctamente.
O arquivo .htaccess será o seguinte:
Options +FollowSymlinks 
RewriteEngine On 
RewriteCond %{REQUEST_URI} !/mantenimiento.html$ 
RewriteCond %{REMOTE_HOST} !^10\.10\.10\.10 
RewriteRule $ /mantenimiento.html [R=302,L]

- Control de acceso a carpetas:

Se queres deshabilitar totalmente o acceso a unha carpeta (por exemplo, unha carpeta con librerías de programación que se incluen nos arquivos principais. Neste caso só os arquivos principais accederán a eles mediante o sistema de arquivos, pero non se poderá acceder a eles vía web). Para conseguilo só hai que crear un arquivo .htaccess nesa carpeta que conteña o seguinte:
 #deny all access
 deny from all
Se se quere permitir o acceso dende unha IP específica:
 #deny all access
 deny from all
 allow from 10.0.0.1
Ou para un rango específico de IPs:
 allow from 192.168.0.0/24
Tamén se pode bloquear o acceso a un arquivo específico:
 <Files privado.html>
 Order allow,deny
 Deny from all

- Listado de carpetas:

Se se quere facer que as carpetas sexan navegables, engadimos a seguinte liña:
Options +Indexes +MultiViews +FollowSymlinks
Se queremos previr o listado de carpetas:
IndexIgnore *

- Carpetas Privadas con .htaccess y .htpasswd:

Se queremos protexer cun contrasinal certas carpetas dos sitios aloxados dentro do Document Rood de Apache faremos os seguintes pasos:
1.- Editar o arquivo de configuración de Apache, normalmente httpd.conf e buscar na sección Main server configuration entre as etiquetas <Directory /> a entrada AllowOverride e asignarlle o valor AuthConfig:
<Directory />
Options ExecCGI
AllowOverride AuthConfig
</Directory>
2.- Crear un arquivo .htaccess e escribir o seguinte:
AuthUserFile /etc/httpd/conf/.htpasswd //ruta absoluta do arquivo .htpasswd
AuthGroupFile /dev/null
AuthName "Nome do dominio"
AuthType Basic
<Limit GET POST>
require valid-user
</Limit>
O arquivo .htaccess gardarase dentro das carpetas a protexer con contrasinal.
3.- Crear o archivo .htpasswd: Para isto hai que executar o comando htpasswd que ven con Apache e que encripta o contrasinal cunha versión modificada do algoritmo MD5 e empregando a función crypt no caso de Linux polo que non podemos crealas directamente. Ollo, estes arquivos non serán compatibles entre Windows e Linux.
O comando a executar para o arquivo é:
htpasswd -c .htpasswd pepe
Para engadir un usuario:
htpasswd .htpasswd xan
O programa nos pedirá o password automáticamente.
Se queremos que o programa nos mostre a entrada por pantalla para posibles scripts debemos empregar o comando:
htpasswd -nb nome_usuario password


- .htaccess en apache.org