Compartir recursos no servidor de Samba. Scripts de inicio de sesión

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Revisión del 22:18 19 oct 2017 de Carrion (discusión | contribs.) (→‎Ocultar carpetas en Windows)
(difs.) ← Revisión anterior | Revisión actual (difs.) | Revisión siguiente → (difs.)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

 • Neste apartado imos ver como compartir recursos no servidor samba.
 • Usaremos o ficheiro de configuración (/etc/samba/smb.conf) para crear novas seccións cos parámetros adecuados para compartir cada recurso.
 • A imaxe amosa o escenario final para que un usuario do LDAP poida iniciar sesión nun equipo cliente Windows e acceder ao servidor por SAMBA a súa carpeta persoal e a outras que precise.

00 Dominios Linux Escenarios parte 03 A.jpg

Compartir as carpetas persoais dos usuarios, comun, netlogon

 • A continuación imos engadir novas seccións (Recursos compartidos) ao ficheiro /etc/samba/smb.conf.
 • Lembrar que cada recurso compartido era unha nova sección que comezaba co nome do recurso compartido: [Nome_recurso_compartido].
 • Compartiremos en dserver00:
  • As carpetas persoais dos usuarios, para que cada usuario poida acceder en \\dserver00\NomeDeUsuario á súa carpeta persoal,
  • E así tamén se creará o seu perfil móbil dentro da carpeta persoal.
  • comun: para que os usuarios poidan acceder dende clientes Windows a ese recurso.
  • alumnos: para que os profesores poidan acceder directamente as carpetas dos seus grupos de clase
  • netlogon: para que gardar os scripts que os clientes executaran cando os usuarios inicien sesión.


 • Comezamos creando a carpeta netlogon que usaremos para compartir. Neste caso vaise crear na raíz do sistema.
 • Axustamos os permisos aos usuarios do dominio (O ideal sería crear un script para seguir coa mesma filosofía)
mkdir /netlogon
# A compartición homes é especial, pois non precisa que se lle indique
# cal é o cartafol físico a compartir.
# O sistema xa se encarga de compartir de xeito automático a carpeta de
# cada usuario.
# Podese acceder a ela como \\dserver00\usuario

[homes]
    comment=Carpeta persoal
    writable = yes


# Indicamos cal é a ruta á carpeta física para poder ofrecer
# o recurso compartido comun
# O parámetro read list, non faría falla pois os permisos
# Xa están ben axustados fisicamente, co cal,
# Aínda que lle desemos permisos aos alumnos de escrbir
# no recurso compartido comun, non o poderían facer
# porque fisicamente /comun non lles deixa.
[comun]
    comment = Carpeta comun para todos os usuarios
    writeable = yes
    read list = @g-alum
    create mode = 775
    path = /comun
    directory mode = 775

#Recurso compartido para ser usado polo profesorado.
[alumnos]
    comment = Carpeta dos alumnos para que accedan os profesores
    read list = @g-profes
    path = /home/iescalquera/alumnos


#Este recurso é para que se poidan executar os scripts de inicio e sesión nos clientes.
#Damos a posibilidade de escribir
#Pero so pode escribir o root, que é quen ten os permisos na carpeta física.
[netlogon]
    comment = Network Logon Service
    path = /netlogon
    writeable = yes


 • Unha vez creada a compartición, podemos agardar un minuto a que o servidor samba recargue a información do ficheiro smb.conf automaticamente ou recargar o ficheiro de configuración de samba co comando:
service smbd reload

Scripts de inicio de sesión

 • Cando nun dominio Windows temos un controlador con Windows Server, podemos configurar scripts para que se executen de forma automática no inicio de sesión dos usuarios.
 • Estes scripts son moi útiles para:
  • Conectar automaticamente unidades de rede a carpetas compartidas no servidor (co comando net use).
  • Sincronizar a hora dos equipos clientes co servidor (comando net time).
  • Facer que se abra un documento cando un usuario concreto ou calquera usuario inicie sesión (comando start).
  • Modificar algún valor no rexistro de Windows para cambiar o comportamento dalgún programa (comando regedit).
  • Etc, etc.
 • Estes scripts de inicio de sesión almacénanse nun cartafol compartido co nome netlogon no controlador de dominio.
 • Pois ben, o xeito de configurar scripts de inicio de sesión en samba é similar:
 • Xa temos creado arriba o directorio /netlogon e compartido por samba
 • Neste cartafol creamos un ficheiro inicio.bat co seguinte texto.
 • Ollo agora hai que pensar en Windows, pois ese ficheiro bat vaise executar en Windows cando inicie sesión un usuario:
  • As barras de directorio son ao revés que en Linux,
  • Os comentarios son con REM,
  • As variables van entre % %
  • etc.
 • A continuación amósanse exemplos do que se pode facer.
@echo off
REM Ficheiro de inicio de sesion

REM Mapeamos comun para todo usuario que inicie sesion
net use R: \\dserver00\comun /persistent:no

REM Miramos se o usuario que inicia sesion e un profesor
REM Se eé un profesor mapeamos alumnos a S:
  net user /domain %username% | findstr /C:"g-profe" && (
  net use S: \\dserver00\alumnos /persistent:no
  )


REM Miramos se o usuario que inicia sesion e un alumno
REM Se e un alumno abrimos un aviso (Como facer dobre clic sobre o ficheiro: start)
  net user /domain %username% | findstr /C:"g-alum" && (
  start \\dserver00\netlogon\avisos\aviso_alumnos.html
  )
 • Editamos o ficheiro de configuración /etc/samba/smb.conf para introducir o parámetro logon script co nome do script, inicio.bat
 • Ollo!! só o nome. Non fai falta poñerlle a ruta porque os clientes Windows xa buscarán este script nunha carpeta netlogon compartida no servidor.
 • Este parámetro vai dentro da sección [global], e no noso caso para manter o ficheiro de configuración ordenado podemos introducilo a continuación do parámetro logon path:
# Script de inicio de sesion para os clientes Windows do dominio
logon script = inicio.bat


 • Queda a creación do ficheiro de avisos para o alumnado (Ollo coas barras de directorio que estamos en linux):
mkdir /netlogon/avisos

nano /netlogon/avisos/aviso_alumnos.html


 • O contido é o seguinte:
cat /netlogon/avisos/aviso_alumnos.html
 Benvidos/as ao IES Calquera


 • Axustamos os permisos aos usuarios do dominio (O ideal sería crear un script para seguir coa mesma filosofía). Axustamos os permisos de /netlogon e todo o seu contido.
chown :g-usuarios /netlogon -R #Recursivo

chmod 750 /netlogon -R #Recursivo

Iniciar sesión en Windows

 • Neste apartado imos comprobar no equipo cliente o efecto do script de inicio de sesión e o acceso aos recursos compartidos.
 • Por motivos de seguridade, Windows 10 non permite o acceso usando rutas de acceso UNC (tipo \\servidor\carpeta) a recursos compartidos protexidos como é o caso da carpeta netlogon.
 • Por iso, se o equipo cliente vai con Windows 10, teremos que realizar a configuración que se explica a continuación.

Configuración para permitir o acceso a netlogon en Windows 10

 • Imos modificar a directiva do equipo que impide o acceso á carpeta netlogon:

Inicio de sesión

 • Comprobamos o resultado iniciando sesión con un usuario do dominio dende un cliente Windows:


 • Análise do acaecido:
 • Na seguinte imaxe, Equipo de noe

400px

 • A carpeta persoal de noe (Z:) foi montada automaticamente porque se lle indicou en /etc/samba/smb.conf na sección global en: logon drive = Z:
 • As carpetas de comun (R:) e alumnos (S:) foron conectadas porque llo indicamos no script de inicio de sesión: /netlogon/inicio.bat, e indicamos no paso anterior que se lanzara ese ficheiro.
 • Observar como se aplican as cotas aos volumes que as teñen, e como noe e pia teñen tamaños distintos, e no caso de comun non temos ningunha cota aplicada.
 • Observar que hai 6 carpetas do usuario, unha delas: Descargas


 • Se entramos na carpeta persoal dun usuario (Z:)

400px

 • Vemos que aparecen moitas carpetas, que foron creadas polos clientes Ubuntu.
 • Agora o usuario debe ter claro que ten, por exemplo, 2 carpetas de descargas: unha que usa Ubuntu e outra Windows.
 • Vemos que hai unha nova carpeta chamada profile.V5 esta carpeta vai almacenar toda a configuración do usuario en Windows, e entre elas están as 6 carpetas que mencionábamos na anterior imaxe.


 • Que pasou no servidor?:
 • Podemos ver o cartafol de noe
ls -la /home/iescalquera/profes/noe/
total 112
drwx------ 17 noe g-usuarios 4096 Xan 16 03:36 .
drwxr-x---  4 root g-profes  4096 Xan 16 00:18 ..
-rwx------  1 noe g-usuarios 220 Xan 16 00:12 .bash_logout
-rwx------  1 noe g-usuarios 3771 Xan 16 00:12 .bashrc
drwx------ 10 noe g-usuarios 4096 Xan 16 00:26 .cache
drwx------  3 noe g-usuarios 4096 Xan 16 00:32 .compiz
drwx------ 14 noe g-usuarios 4096 Xan 16 00:26 .config
drwx------  2 noe g-usuarios 4096 Xan 16 00:25 Descargas
-rwx------  1 noe g-usuarios  25 Xan 16 00:25 .dmrc
drwx------  2 noe g-usuarios 4096 Xan 16 00:25 Documentos
drwx------  2 noe g-usuarios 4096 Xan 16 00:25 Escritorio
-rwx------  1 noe g-usuarios 8980 Xan 16 00:12 examples.desktop
drwx------  2 noe g-usuarios 4096 Xan 16 00:25 .gconf
drwx------  3 noe g-usuarios 4096 Xan 16 00:25 .gnupg
-rwx------  1 noe g-usuarios 330 Xan 16 00:25 .ICEauthority
drwx------  2 noe g-usuarios 4096 Xan 16 00:25 Imaxes
drwx------  3 noe g-usuarios 4096 Xan 16 00:25 .local
drwx------  2 noe g-usuarios 4096 Xan 16 00:25 Modelos
drwx------  2 noe g-usuarios 4096 Xan 16 00:25 Música
-rwx------  1 noe g-usuarios 655 Xan 16 00:12 .profile
drwxrwx---+ 14 noe g-usuarios 4096 Xan 16 04:13 profile.V5
drwx------  2 noe g-usuarios 4096 Xan 16 00:25 Público
drwx------  2 noe g-usuarios 4096 Xan 16 00:25 Vídeos
-rwx------  1 noe g-usuarios  54 Xan 16 00:25 .Xauthority
-rwx------  1 noe g-usuarios 830 Xan 16 00:32 .xsession-errors
 • Observar que o ficheiro .profile é de Linux, non é de Windows.
 • Dentro de profile.V5 está toda a configuración de Windows
 • Incluso a carpeta Proba creada no escritorio de noe,
 • Se facemos un tree de só os directorios e 2 niveis:
tree /home/iescalquera/profes/noe/profile.V5/ -d -L 2
/home/iescalquera/profes/noe/profile.V5/
├── AppData
│   └── Roaming
├── Contacts
├── Desktop
│   └── Proba
├── Documents
├── Downloads
├── Favorites
│   └── Links
├── Links
├── Music
├── Pictures
│   ├── Camera Roll
│   └── Saved Pictures
├── Saved Games
├── Searches
└── Videos


 • Desta forma xa temos implementados os perfís móbiles nos clientes Windows, porque se o usuario se move a outro equipo o seu perfil "moverase" tamén dentro da súa carpeta persoal.

Ocultar carpetas en Windows

 • Podería interesarnos que o usuario non puidese ver esta carpeta, xa que realmente non lle interesa e podería tender a borrala, perdendo así toda a súa configuración persoal.
 • Podemos introducir un parámetro na sección [homes] para que o servidor samba oculte nesta sección as carpetas que se chamen profile* e outras carpetas que non interesa que os usuarios visualicen (Carpetas propias de Linux, temporais, etc. Por suposto, pode personalizarse en cada caso coas carpetas que non interese que o usuario vexa). Introduciríamos o que non interesase separado por /
hide files = /desktop.ini/tmp/Desktop/ntuser.ini/NTUSER.*/Escritorio/$RECYCLE.BIN/Thumbs.db/profile*/
 • Non o imos facer.
 • E recargaríamos a configuración do servidor samba para comprobar o resultado.
service smbd reload

Experimentación

 • Agora o/a lector/a pode experimentar cos distintos usuarios a ler/crear/modificar carpetas/ficheiros e ver onde ten permisos para iso.

Instantánea escenario 3.A - SAMBA 3 Windows

 • Ao igual que nos escenarios anteriores crear unha instantánea para o escenario 3.A: Samba3 - Clientes Windows, para as seguintes MVs:
  • dserver00
  • wclient01-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez