Button. ToggleButton. Control de eventos II

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

 • Os botóns (button) permiten ao usuario indicar á aplicación que realice unha acción.
 • Os botóns poden ter Texto, unha imaxe ou as dúas cousas:
 • Ben o texto ou a imaxe comunican claramente ao usuario cal é a función do botón.

00 button-types.png


 • Estes controles son subclases de:
  • Button de TextView
  • ToogleButton de CompoundButton
  • ImageButton de ImageView (que se verá proximamente)

00 Part of Android View Hierarchy.png • Observar como se definen os tres tipos de botóns anteriores:
 • Botón con texto:
1 <Button
2   android:layout_width="wrap_content"
3   android:layout_height="wrap_content"
4   android:text="@string/button_text"
5   ... />


 • Botón con imaxe
1 <ImageButton
2   android:layout_width="wrap_content"
3   android:layout_height="wrap_content"
4   android:src="@drawable/button_icon"
5   ... />


 • Botón con texto e imaxe. A propiedade android:drawableLeft indica onde se sitúa a imaxe.
1 <Button
2   android:layout_width="wrap_content"
3   android:layout_height="wrap_content"
4   android:text="@string/button_text"
5   android:drawableLeft="@drawable/button_icon"
6   ... />


 • Os botóns teñen unha propiedade android:onClick="oMeuMetodo" que nos permite chamar ao método indicado cando o pulsamos.
  • Ese método hai que declaralo en Java como puclic void oMeuMetodo (View v) { ... }
  • Recibe o obxecto View de quen o chamou.


 • Os botóns (Button) son subclases de TextView.


Botóns de 2 estados: ToggleButton/Switch

 • Existe outro tipo de botón de 2 estados (ON/OFF).
 • Un máis básico: <ToggleButton>

00 togglebutton.png

 • E outro máis avanzado (versión Android 4.0 ou superior): <Switch/>

00 switch.png

  • Permiten cambiar o seu estado desprazando co dun estado a outro. O funcionamento é semellante ao control ToogleButton.


 • Un obxecto ToogleButton/Switch herda da clase CompoundButton, quen, á súa vez, herda da clase Button.
 • Por tanto funcionan da mesma maneira, pero ademais o este tipo de botóns:
  • ten 2 estados (True/False), que pode podemos comprobar co método isChecked ()
  • Para cada estado podemos amosar un texto distinto no botón: android:TextOn e android:TextOFF.


Casos prácticos

 • Como sempre creamos un novo proxecto:U2_09_Buttons
 • Imos crear 3 botóns:
  • 1 Botón con texto
  • 1 ToogleButton
  • 1 botón con imaxe
Importar unha imaxe como recurso

 • Para poder asignar unha imaxe a un botón esta debe estar no cartafol /res/drawable
 • Todo o anterior pode realizarse arrastrando a imaxe dende a súa localización ao IDE, ao cartafol desexado do proxecto dentro do IDE.
 • En Android Studio realñizase copiando a imaxe e pegándoa no cartafol drawable no IDE

Creación do layout

 • O layout XML ten 3 botóns e 1 TextView:
 • Observar como hai un layout dentro doutro: un dispón os elementos en vertical e o outro en horizontal.
 1 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3   android:layout_width="match_parent"
 4   android:layout_height="match_parent"
 5   android:orientation="vertical" >
 6 
 7   <LinearLayout
 8     android:layout_width="match_parent"
 9     android:layout_height="wrap_content"
10     android:orientation="horizontal" >
11 
12     <Button
13       android:id="@+id/btn_boton"
14       android:layout_width="150sp"
15       android:layout_height="wrap_content"
16       android:text="Preme aquí" >
17     </Button>
18 
19     <ToggleButton
20       android:id="@+id/tbtn_boton_2estados"
21       android:layout_width="100dp"
22       android:layout_height="match_parent"
23       android:textOff="Apagado"
24       android:textOn="Aceso" >
25     </ToggleButton>
26 
27     <ImageButton
28       android:id="@+id/ibtn_boton_imaxe"
29       android:layout_width="55sp"
30       android:layout_height="50sp"
31       android:scaleType="fitXY"
32       android:src="@drawable/ok" >
33     </ImageButton>
34   </LinearLayout>
35 
36   <TextView
37     android:layout_width="wrap_content"
38     android:layout_height="wrap_content"
39     android:text="@string/texto_tv" />
40 
41 </LinearLayout>
 • Se cargamos este layout e non realizamos ningunha codificación en Java, non vai pasar nada cos botóns:

Eventos

 • Nesta ocasión imos ver dun xeito sinxelo como capturar os eventos dos botóns. Máis adiante afondaremos no control de eventos.
 • Un evento é algo que acontece nun control e que nos interesa capturar no sistema para desencadenar (ou non) unha serie de accións.
 • Xa vimos no caso anterior (EditText) que podíamos controlar eventos que acontecen nos controis.
 • Nesta ocasión para os Botóns imos facelo de dúas formas:
  • Control de eventos dende o layout
  • Control de eventos a través dunha clase anónima.


Control de eventos dende o layout

 • É a forma máis sinxela de desencadear unha acción.
 • Imos facelo de dúas formas:
  • Creando un método para cada Botón.
  • Creando un único método para tódolos botóns. Hai que controlar que botón foi o que se premeu.

Crear un método para cada botón

 • Observar a propiedade: android:onClick nos controis dos botóns.
 1 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3   android:layout_width="match_parent"
 4   android:layout_height="match_parent"
 5   android:orientation="vertical" >
 6 
 7   <LinearLayout
 8     android:layout_width="match_parent"
 9     android:layout_height="wrap_content"
10     android:orientation="horizontal" >
11 
12     <Button
13       android:id="@+id/btn_boton"
14       android:layout_width="150sp"
15       android:layout_height="wrap_content"
16       android:onClick="onBotonClick"
17       android:text="Preme aquí" >
18     </Button>
19 
20     <ToggleButton
21       android:id="@+id/tbtn_boton_2estados"
22       android:layout_width="100dp"
23       android:layout_height="match_parent"
24       android:onClick="onBoton2EstadosClick"
25       android:textOff="Apagado"
26       android:textOn="Aceso" >
27     </ToggleButton>
28 
29     <ImageButton
30       android:id="@+id/ibtn_boton_imaxe"
31       android:layout_width="55sp"
32       android:layout_height="50sp"
33       android:contentDescription="Botón imaxe"
34       android:onClick="onBotonImaxeClick"
35       android:scaleType="fitXY"
36       android:src="@drawable/ok" >
37     </ImageButton>
38   </LinearLayout>
39 
40   <TextView
41     android:id="@+id/tv_accion"
42     android:layout_width="wrap_content"
43     android:layout_height="wrap_content"
44     android:text="@string/texto_tv" />
45 
46 </LinearLayout>
 • Para cada botón defínese un método que xestione o evento onClick.
 • Deixamos para o participante no curso a definición no ficheiro /res/values/strings.xml da constante "@string/texto_tv" do último TextView.
 • Agora só queda definir os métodos en Java.
 1 package com.example.u2_09_buttons;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.os.Bundle;
 5 import android.view.Menu;
 6 import android.view.View;
 7 import android.widget.Button;
 8 import android.widget.ImageButton;
 9 import android.widget.TextView;
10 import android.widget.ToggleButton;
11 
12 public class U2_09_Buttons extends Activity {
13 	private Button btnBoton;
14 	private ToggleButton tbtnBoton2Estados;
15 	private ImageButton ibtnBotonImaxe;
16 	private TextView tvAccions;
17 
18 	@Override
19 	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
20 		super.onCreate(savedInstanceState);
21 		setContentView(R.layout.activity_u2_09__buttons);
22 
23 		btnBoton = (Button) findViewById(R.id.btn_boton);
24 		tbtnBoton2Estados = (ToggleButton) findViewById(R.id.tbtn_boton_2estados);
25 		ibtnBotonImaxe = (ImageButton) findViewById(R.id.ibtn_boton_imaxe);
26 		tvAccions = (TextView) findViewById(R.id.tv_accion);
27 	}
28 
29 	public void onBotonClick(View v) {
30 		tvAccions.setText("Premeches o primeiro botón\n");
31 		tvAccions.append("O texto do botón é: " + btnBoton.getText());
32 	}
33 
34 	public void onBoton2EstadosClick(View v) {
35 		tvAccions.setText("Premeches o segundo botón\n");
36 		if (tbtnBoton2Estados.isChecked())
37 			tvAccions.append("O estado é: " + tbtnBoton2Estados.getTextOn());
38 		else
39 			tvAccions.append("O estado é: " + tbtnBoton2Estados.getTextOff());
40 	}
41 
42 	public void onBotonImaxeClick(View v) {
43 		tvAccions.setText("Premeches o terceiro botón\n");
44 		tvAccions.append("O ancho é: " + ibtnBotonImaxe.getWidth());
45 	}
46 
47 	@Override
48 	public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
49 		// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
50 		getMenuInflater().inflate(R.menu.u2_09__buttons, menu);
51 		return true;
52 	}
53 
54 }
 • Liñas 13-16: declaración de atributos.
 • Liñas 23-26: asignación de valores aos atributos mediante a clase R.
 • Liñas 29-32: Define o método asociado ao evento android:onClick do primeiro botón. "\n" introduce un salto de liña.
 • Liñas 34-40: Define o método asociado ao evento android:onClick do botón ToggleButton. Comprobamos se está activado o non.
 • Liñas 42-45: Define o método asociado ao evento android:onClick do botón con Imaxe.
 • Lanzar a aplicación e comprobar que sucede ao premer os botóns.

Crear un único método para tódolos botóns

 • Hai que modificar o XML para que as propiedades android:onClick de tódolos botóns chamen ao mesmo método.
 1 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3   android:layout_width="match_parent"
 4   android:layout_height="match_parent"
 5   android:orientation="vertical" >
 6 
 7   <LinearLayout
 8     android:layout_width="match_parent"
 9     android:layout_height="wrap_content"
10     android:orientation="horizontal" >
11 
12     <Button
13       android:id="@+id/btn_boton"
14       android:layout_width="150sp"
15       android:layout_height="wrap_content"
16       android:onClick="onBotonClick"
17       android:text="Preme aquí" >
18     </Button>
19 
20     <ToggleButton
21       android:id="@+id/tbtn_boton_2estados"
22       android:layout_width="100dp"
23       android:layout_height="match_parent"
24       android:onClick="onBotonClick"
25       android:textOff="Apagado"
26       android:textOn="Aceso" >
27     </ToggleButton>
28 
29     <ImageButton
30       android:id="@+id/ibtn_boton_imaxe"
31       android:layout_width="55sp"
32       android:layout_height="50sp"
33       android:contentDescription="Botón imaxe"
34       android:onClick="onBotonClick"
35       android:scaleType="fitXY"
36       android:src="@drawable/ok" >
37     </ImageButton>
38   </LinearLayout>
39 
40   <TextView
41     android:id="@+id/tv_accion"
42     android:layout_width="wrap_content"
43     android:layout_height="wrap_content"
44     android:text="@string/texto_tv" />
45 
46 </LinearLayout> • A definición do método:
 1 package com.example.u2_09_buttons;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.os.Bundle;
 5 import android.view.Menu;
 6 import android.view.View;
 7 import android.view.View.OnClickListener;
 8 import android.widget.Button;
 9 import android.widget.ImageButton;
10 import android.widget.TextView;
11 import android.widget.ToggleButton;
12 
13 public class U2_09_Buttons extends Activity {
14 	// private Button btnBoton;
15 	// private ToggleButton tbtnBoton2Estados;
16 	// private ImageButton ibtnBotonImaxe;
17 	private TextView tvAccions;
18 
19 	@Override
20 	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
21 		super.onCreate(savedInstanceState);
22 		setContentView(R.layout.activity_u2_09__buttons);
23 
24 		tvAccions = (TextView) findViewById(R.id.tv_accion);
25 
26 	}
27 
28 	public void onBotonClick(View vista) {
29 
30 		switch (vista.getId()) {
31 		case R.id.btn_boton:
32 			tvAccions.setText("Premeches o primeiro botón\n");
33 			tvAccions.append("O texto do botón é: "
34 					+ ((Button) vista).getText());
35 			break;
36 
37 		case R.id.tbtn_boton_2estados:
38 			tvAccions.setText("Premeches o segundo botón\n");
39 			if (((ToggleButton) vista).isChecked())
40 				tvAccions.append("O estado é: "
41 						+ ((ToggleButton) vista).getTextOn());
42 			else
43 				tvAccions.append("O estado é: "
44 						+ ((ToggleButton) vista).getTextOff());
45 			break;
46 
47 		case R.id.ibtn_boton_imaxe:
48 			tvAccions.setText("Premeches o terceiro botón\n");
49 		    tvAccions.append("O ancho é: " + ((ImageButton) vista).getWidth()); 
50 		}
51 	}
52 
53 	/*public void onBotonClick(View v) {
54 		tvAccions.setText("Premeches o primeiro botón\n");
55 		tvAccions.append("O texto do botón é: " + btnBoton.getText());
56 	}*/
57 
58 	
59 	/*
60 	  public void onBoton2EstadosClick(View v) {
61 	  tvAccions.setText("Premeches o segundo botón\n"); if
62 	  (tbtnBoton2Estados.isChecked()) tvAccions.append("O estado é: " +
63 	  tbtnBoton2Estados.getTextOn()); else tvAccions.append("O estado é: " +
64 	  tbtnBoton2Estados.getTextOff()); }
65 	 */
66 
67 	
68 	/*
69 	  public void onBotonImaxeClick(View v) {
70 	  tvAccions.setText("Premeches o terceiro botón\n");
71 	  tvAccions.append("O ancho é: " + ibtnBotonImaxe.getWidth()); }
72 	 */
73 
74 	@Override
75 	public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
76 		// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
77 		getMenuInflater().inflate(R.menu.u2_09__buttons, menu);
78 		return true;
79 	}
80 
81 }
 • Liñas 28-51:
  • Na chamada ao método recibimos como parámetro unha View (vista) que apunta ao obxecto que o chamou.
  • Collendo o ID da vista, podemos saber que botón foi o que iniciou o evento.
  • Con switch - case, en función do botón que lanzou o evento executamos o código correspondente.
 • Liñas 39, 41 e 43:
  • Observar como se fai casting do obxecto recibido. Recíbese un obxecto de tipo View (vista) e precisamos convertelo á ToogleButton para acceder aos seus métodos específicos.

Control de eventos usando un listener. Clase anónima

 • Nesta ocasión imos crear un Listener para o primeiro botón. Co cal, hai que eliminar a propiedade android:onClick do XML do primeiro botón


 • O ficheiro XML:
 • Observar que no primeiro botón non se xestiona o evento onClick e que os outros dous botóns seguen mantendo a propiedade android:onClick.
 1 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3   android:layout_width="match_parent"
 4   android:layout_height="match_parent"
 5   android:orientation="vertical" >
 6 
 7   <LinearLayout
 8     android:layout_width="match_parent"
 9     android:layout_height="wrap_content"
10     android:orientation="horizontal" >
11 
12     <Button
13       android:id="@+id/btn_boton"
14       android:layout_width="150sp"
15       android:layout_height="wrap_content"
16       android:text="Preme aquí" >
17     </Button>
18 
19     <ToggleButton
20       android:id="@+id/tbtn_boton_2estados"
21       android:layout_width="100dp"
22       android:layout_height="match_parent"
23       android:onClick="onBoton2EstadosClick"
24       android:textOff="Apagado"
25       android:textOn="Aceso" >
26     </ToggleButton>
27 
28     <ImageButton
29       android:id="@+id/ibtn_boton_imaxe"
30       android:layout_width="55sp"
31       android:layout_height="50sp"
32       android:contentDescription="Botón imaxe"
33       android:onClick="onBotonImaxeClick"
34       android:scaleType="fitXY"
35       android:src="@drawable/ok" >
36     </ImageButton>
37   </LinearLayout>
38 
39   <TextView
40     android:id="@+id/tv_accion"
41     android:layout_width="wrap_content"
42     android:layout_height="wrap_content"
43     android:text="@string/texto_tv" />
44 
45 </LinearLayout> • Imos partir do código da primeira versión da ampliación.
 • Comentaremos aquel código que afectaba ao primeiro botón e usaremos un Listener asociado ao primeiro botón.
 1 package com.example.u2_09_buttons;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.os.Bundle;
 5 import android.view.Menu;
 6 import android.view.View;
 7 import android.view.View.OnClickListener;
 8 import android.widget.Button;
 9 import android.widget.ImageButton;
10 import android.widget.TextView;
11 import android.widget.ToggleButton;
12 
13 public class U2_09_Buttons extends Activity {
14 	private Button btnBoton;
15 	private ToggleButton tbtnBoton2Estados;
16 	private ImageButton ibtnBotonImaxe;
17 	private TextView tvAccions;
18 
19 	@Override
20 	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
21 		super.onCreate(savedInstanceState);
22 		setContentView(R.layout.activity_u2_09__buttons);
23 
24 		btnBoton = (Button) findViewById(R.id.btn_boton);
25 		tbtnBoton2Estados = (ToggleButton) findViewById(R.id.tbtn_boton_2estados);
26 		ibtnBotonImaxe = (ImageButton) findViewById(R.id.ibtn_boton_imaxe);
27 		tvAccions = (TextView) findViewById(R.id.tv_accion);
28 		
29 		btnBoton.setOnClickListener(new OnClickListener() {
30 
31 			@Override
32 			public void onClick(View v) {
33 				// TODO Auto-generated method stub
34 				tvAccions.setText("Premeches o primeiro botón\n");
35 				tvAccions.append("O texto do botón é: " + btnBoton.getText());
36 			}
37 			
38 		});
39 		
40 	}
41 
42 /*	public void onBotonClick(View v) {
43 		tvAccions.setText("Premeches o primeiro botón\n");
44 		tvAccions.append("O texto do botón é: " + btnBoton.getText());
45 	}
46 */	
47 	
48 	public void onBoton2EstadosClick(View v) {
49 		tvAccions.setText("Premeches o segundo botón\n");
50 		if (tbtnBoton2Estados.isChecked())
51 			tvAccions.append("O estado é: " + tbtnBoton2Estados.getTextOn());
52 		else
53 			tvAccions.append("O estado é: " + tbtnBoton2Estados.getTextOff());
54 	}
55 
56 	public void onBotonImaxeClick(View v) {
57 		tvAccions.setText("Premeches o terceiro botón\n");
58 		tvAccions.append("O ancho é: " + ibtnBotonImaxe.getWidth());
59 	}
60 
61 	@Override
62 	public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
63 		// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
64 		getMenuInflater().inflate(R.menu.u2_09__buttons, menu);
65 		return true;
66 	}
67 
68 }
 • Liñas 29-38: chamamos ao método setOnClickListener() do primeiro botón que se activará cando se fai click no botón.
  • Creamos unha clase anónima asociada a interface OnClickListener e sobreescribimos o único método que ten: onClick.


 • Como xa se dixo no anterior control (EditText), para coñecer o método asociado ao botón escribimos obxecto.setOn, prememos CTRL+Barra espaciadora e xa nos auto completa.
 • O mesmo facemos para a creación da clase anónima.
 • Premer CTRL + Barra espaciadora

Android 2013 U2 09 Buttons 08.jpg


 • Clase anónima co seu método.

Android 2013 U2 09 Buttons 09.jpg


 • Quedan presentados os listeners máis adiante afondaremos sobre eles.
-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).