Diferencia entre revisiones de «Button. ToggleButton. Control de eventos II»

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
 
(Sin diferencias)

Revisión actual del 08:14 3 oct 2016

Introdución

 • Os botóns (button) permiten ao usuario indicar á aplicación que realice unha acción.
 • Os botóns poden ter Texto, unha imaxe ou as dúas cousas:
 • Ben o texto ou a imaxe comunican claramente ao usuario cal é a función do botón.

00 button-types.png


 • Estes controles son subclases de:
  • Button de TextView
  • ToogleButton de CompoundButton
  • ImageButton de ImageView (que se verá proximamente)

00 Part of Android View Hierarchy.png • Observar como se definen os tres tipos de botóns anteriores:
 • Botón con texto:
<Button
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="@string/button_text"
  ... />


 • Botón con imaxe
<ImageButton
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:src="@drawable/button_icon"
  ... />


 • Botón con texto e imaxe. A propiedade android:drawableLeft indica onde se sitúa a imaxe.
<Button
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="@string/button_text"
  android:drawableLeft="@drawable/button_icon"
  ... />


 • Os botóns teñen unha propiedade android:onClick="oMeuMetodo" que nos permite chamar ao método indicado cando o pulsamos.
  • Ese método hai que declaralo en Java como puclic void oMeuMetodo (View v) { ... }
  • Recibe o obxecto View de quen o chamou.


 • Os botóns (Button) son subclases de TextView.


Botóns de 2 estados: ToggleButton/Switch

 • Existe outro tipo de botón de 2 estados (ON/OFF).
 • Un máis básico: <ToggleButton>

00 togglebutton.png

 • E outro máis avanzado (versión Android 4.0 ou superior): <Switch/>

00 switch.png

  • Permiten cambiar o seu estado desprazando co dun estado a outro. O funcionamento é semellante ao control ToogleButton.


 • Un obxecto ToogleButton/Switch herda da clase CompoundButton, quen, á súa vez, herda da clase Button.
 • Por tanto funcionan da mesma maneira, pero ademais o este tipo de botóns:
  • ten 2 estados (True/False), que pode podemos comprobar co método isChecked ()
  • Para cada estado podemos amosar un texto distinto no botón: android:TextOn e android:TextOFF.


Casos prácticos

 • Como sempre creamos un novo proxecto:U2_09_Buttons
 • Imos crear 3 botóns:
  • 1 Botón con texto
  • 1 ToogleButton
  • 1 botón con imaxe
Importar unha imaxe como recurso

 • Para poder asignar unha imaxe a un botón esta debe estar no cartafol /res/drawable
 • Todo o anterior pode realizarse arrastrando a imaxe dende a súa localización ao IDE, ao cartafol desexado do proxecto dentro do IDE.
 • En Android Studio realñizase copiando a imaxe e pegándoa no cartafol drawable no IDE

Creación do layout

 • O layout XML ten 3 botóns e 1 TextView:
 • Observar como hai un layout dentro doutro: un dispón os elementos en vertical e o outro en horizontal.
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical" >

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal" >

    <Button
      android:id="@+id/btn_boton"
      android:layout_width="150sp"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="Preme aquí" >
    </Button>

    <ToggleButton
      android:id="@+id/tbtn_boton_2estados"
      android:layout_width="100dp"
      android:layout_height="match_parent"
      android:textOff="Apagado"
      android:textOn="Aceso" >
    </ToggleButton>

    <ImageButton
      android:id="@+id/ibtn_boton_imaxe"
      android:layout_width="55sp"
      android:layout_height="50sp"
      android:scaleType="fitXY"
      android:src="@drawable/ok" >
    </ImageButton>
  </LinearLayout>

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/texto_tv" />

</LinearLayout>
 • Se cargamos este layout e non realizamos ningunha codificación en Java, non vai pasar nada cos botóns:

Eventos

 • Nesta ocasión imos ver dun xeito sinxelo como capturar os eventos dos botóns. Máis adiante afondaremos no control de eventos.
 • Un evento é algo que acontece nun control e que nos interesa capturar no sistema para desencadenar (ou non) unha serie de accións.
 • Xa vimos no caso anterior (EditText) que podíamos controlar eventos que acontecen nos controis.
 • Nesta ocasión para os Botóns imos facelo de dúas formas:
  • Control de eventos dende o layout
  • Control de eventos a través dunha clase anónima.


Control de eventos dende o layout

 • É a forma máis sinxela de desencadear unha acción.
 • Imos facelo de dúas formas:
  • Creando un método para cada Botón.
  • Creando un único método para tódolos botóns. Hai que controlar que botón foi o que se premeu.

Crear un método para cada botón

 • Observar a propiedade: android:onClick nos controis dos botóns.
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical" >

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal" >

    <Button
      android:id="@+id/btn_boton"
      android:layout_width="150sp"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:onClick="onBotonClick"
      android:text="Preme aquí" >
    </Button>

    <ToggleButton
      android:id="@+id/tbtn_boton_2estados"
      android:layout_width="100dp"
      android:layout_height="match_parent"
      android:onClick="onBoton2EstadosClick"
      android:textOff="Apagado"
      android:textOn="Aceso" >
    </ToggleButton>

    <ImageButton
      android:id="@+id/ibtn_boton_imaxe"
      android:layout_width="55sp"
      android:layout_height="50sp"
      android:contentDescription="Botón imaxe"
      android:onClick="onBotonImaxeClick"
      android:scaleType="fitXY"
      android:src="@drawable/ok" >
    </ImageButton>
  </LinearLayout>

  <TextView
    android:id="@+id/tv_accion"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/texto_tv" />

</LinearLayout>
 • Para cada botón defínese un método que xestione o evento onClick.
 • Deixamos para o participante no curso a definición no ficheiro /res/values/strings.xml da constante "@string/texto_tv" do último TextView.
 • Agora só queda definir os métodos en Java.
package com.example.u2_09_buttons;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.ImageButton;
import android.widget.TextView;
import android.widget.ToggleButton;

public class U2_09_Buttons extends Activity {
	private Button btnBoton;
	private ToggleButton tbtnBoton2Estados;
	private ImageButton ibtnBotonImaxe;
	private TextView tvAccions;

	@Override
	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
		super.onCreate(savedInstanceState);
		setContentView(R.layout.activity_u2_09__buttons);

		btnBoton = (Button) findViewById(R.id.btn_boton);
		tbtnBoton2Estados = (ToggleButton) findViewById(R.id.tbtn_boton_2estados);
		ibtnBotonImaxe = (ImageButton) findViewById(R.id.ibtn_boton_imaxe);
		tvAccions = (TextView) findViewById(R.id.tv_accion);
	}

	public void onBotonClick(View v) {
		tvAccions.setText("Premeches o primeiro botón\n");
		tvAccions.append("O texto do botón é: " + btnBoton.getText());
	}

	public void onBoton2EstadosClick(View v) {
		tvAccions.setText("Premeches o segundo botón\n");
		if (tbtnBoton2Estados.isChecked())
			tvAccions.append("O estado é: " + tbtnBoton2Estados.getTextOn());
		else
			tvAccions.append("O estado é: " + tbtnBoton2Estados.getTextOff());
	}

	public void onBotonImaxeClick(View v) {
		tvAccions.setText("Premeches o terceiro botón\n");
		tvAccions.append("O ancho é: " + ibtnBotonImaxe.getWidth());
	}

	@Override
	public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
		// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
		getMenuInflater().inflate(R.menu.u2_09__buttons, menu);
		return true;
	}

}
 • Liñas 13-16: declaración de atributos.
 • Liñas 23-26: asignación de valores aos atributos mediante a clase R.
 • Liñas 29-32: Define o método asociado ao evento android:onClick do primeiro botón. "\n" introduce un salto de liña.
 • Liñas 34-40: Define o método asociado ao evento android:onClick do botón ToggleButton. Comprobamos se está activado o non.
 • Liñas 42-45: Define o método asociado ao evento android:onClick do botón con Imaxe.
 • Lanzar a aplicación e comprobar que sucede ao premer os botóns.

Crear un único método para tódolos botóns

 • Hai que modificar o XML para que as propiedades android:onClick de tódolos botóns chamen ao mesmo método.
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical" >

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal" >

    <Button
      android:id="@+id/btn_boton"
      android:layout_width="150sp"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:onClick="onBotonClick"
      android:text="Preme aquí" >
    </Button>

    <ToggleButton
      android:id="@+id/tbtn_boton_2estados"
      android:layout_width="100dp"
      android:layout_height="match_parent"
      android:onClick="onBotonClick"
      android:textOff="Apagado"
      android:textOn="Aceso" >
    </ToggleButton>

    <ImageButton
      android:id="@+id/ibtn_boton_imaxe"
      android:layout_width="55sp"
      android:layout_height="50sp"
      android:contentDescription="Botón imaxe"
      android:onClick="onBotonClick"
      android:scaleType="fitXY"
      android:src="@drawable/ok" >
    </ImageButton>
  </LinearLayout>

  <TextView
    android:id="@+id/tv_accion"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/texto_tv" />

</LinearLayout> • A definición do método:
package com.example.u2_09_buttons;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.ImageButton;
import android.widget.TextView;
import android.widget.ToggleButton;

public class U2_09_Buttons extends Activity {
	// private Button btnBoton;
	// private ToggleButton tbtnBoton2Estados;
	// private ImageButton ibtnBotonImaxe;
	private TextView tvAccions;

	@Override
	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
		super.onCreate(savedInstanceState);
		setContentView(R.layout.activity_u2_09__buttons);

		tvAccions = (TextView) findViewById(R.id.tv_accion);

	}

	public void onBotonClick(View vista) {

		switch (vista.getId()) {
		case R.id.btn_boton:
			tvAccions.setText("Premeches o primeiro botón\n");
			tvAccions.append("O texto do botón é: "
					+ ((Button) vista).getText());
			break;

		case R.id.tbtn_boton_2estados:
			tvAccions.setText("Premeches o segundo botón\n");
			if (((ToggleButton) vista).isChecked())
				tvAccions.append("O estado é: "
						+ ((ToggleButton) vista).getTextOn());
			else
				tvAccions.append("O estado é: "
						+ ((ToggleButton) vista).getTextOff());
			break;

		case R.id.ibtn_boton_imaxe:
			tvAccions.setText("Premeches o terceiro botón\n");
		    tvAccions.append("O ancho é: " + ((ImageButton) vista).getWidth()); 
		}
	}

	/*public void onBotonClick(View v) {
		tvAccions.setText("Premeches o primeiro botón\n");
		tvAccions.append("O texto do botón é: " + btnBoton.getText());
	}*/

	
	/*
	  public void onBoton2EstadosClick(View v) {
	  tvAccions.setText("Premeches o segundo botón\n"); if
	  (tbtnBoton2Estados.isChecked()) tvAccions.append("O estado é: " +
	  tbtnBoton2Estados.getTextOn()); else tvAccions.append("O estado é: " +
	  tbtnBoton2Estados.getTextOff()); }
	 */

	
	/*
	  public void onBotonImaxeClick(View v) {
	  tvAccions.setText("Premeches o terceiro botón\n");
	  tvAccions.append("O ancho é: " + ibtnBotonImaxe.getWidth()); }
	 */

	@Override
	public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
		// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
		getMenuInflater().inflate(R.menu.u2_09__buttons, menu);
		return true;
	}

}
 • Liñas 28-51:
  • Na chamada ao método recibimos como parámetro unha View (vista) que apunta ao obxecto que o chamou.
  • Collendo o ID da vista, podemos saber que botón foi o que iniciou o evento.
  • Con switch - case, en función do botón que lanzou o evento executamos o código correspondente.
 • Liñas 39, 41 e 43:
  • Observar como se fai casting do obxecto recibido. Recíbese un obxecto de tipo View (vista) e precisamos convertelo á ToogleButton para acceder aos seus métodos específicos.

Control de eventos usando un listener. Clase anónima

 • Nesta ocasión imos crear un Listener para o primeiro botón. Co cal, hai que eliminar a propiedade android:onClick do XML do primeiro botón


 • O ficheiro XML:
 • Observar que no primeiro botón non se xestiona o evento onClick e que os outros dous botóns seguen mantendo a propiedade android:onClick.
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical" >

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal" >

    <Button
      android:id="@+id/btn_boton"
      android:layout_width="150sp"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="Preme aquí" >
    </Button>

    <ToggleButton
      android:id="@+id/tbtn_boton_2estados"
      android:layout_width="100dp"
      android:layout_height="match_parent"
      android:onClick="onBoton2EstadosClick"
      android:textOff="Apagado"
      android:textOn="Aceso" >
    </ToggleButton>

    <ImageButton
      android:id="@+id/ibtn_boton_imaxe"
      android:layout_width="55sp"
      android:layout_height="50sp"
      android:contentDescription="Botón imaxe"
      android:onClick="onBotonImaxeClick"
      android:scaleType="fitXY"
      android:src="@drawable/ok" >
    </ImageButton>
  </LinearLayout>

  <TextView
    android:id="@+id/tv_accion"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/texto_tv" />

</LinearLayout> • Imos partir do código da primeira versión da ampliación.
 • Comentaremos aquel código que afectaba ao primeiro botón e usaremos un Listener asociado ao primeiro botón.
package com.example.u2_09_buttons;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.ImageButton;
import android.widget.TextView;
import android.widget.ToggleButton;

public class U2_09_Buttons extends Activity {
	private Button btnBoton;
	private ToggleButton tbtnBoton2Estados;
	private ImageButton ibtnBotonImaxe;
	private TextView tvAccions;

	@Override
	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
		super.onCreate(savedInstanceState);
		setContentView(R.layout.activity_u2_09__buttons);

		btnBoton = (Button) findViewById(R.id.btn_boton);
		tbtnBoton2Estados = (ToggleButton) findViewById(R.id.tbtn_boton_2estados);
		ibtnBotonImaxe = (ImageButton) findViewById(R.id.ibtn_boton_imaxe);
		tvAccions = (TextView) findViewById(R.id.tv_accion);
		
		btnBoton.setOnClickListener(new OnClickListener() {

			@Override
			public void onClick(View v) {
				// TODO Auto-generated method stub
				tvAccions.setText("Premeches o primeiro botón\n");
				tvAccions.append("O texto do botón é: " + btnBoton.getText());
			}
			
		});
		
	}

/*	public void onBotonClick(View v) {
		tvAccions.setText("Premeches o primeiro botón\n");
		tvAccions.append("O texto do botón é: " + btnBoton.getText());
	}
*/	
	
	public void onBoton2EstadosClick(View v) {
		tvAccions.setText("Premeches o segundo botón\n");
		if (tbtnBoton2Estados.isChecked())
			tvAccions.append("O estado é: " + tbtnBoton2Estados.getTextOn());
		else
			tvAccions.append("O estado é: " + tbtnBoton2Estados.getTextOff());
	}

	public void onBotonImaxeClick(View v) {
		tvAccions.setText("Premeches o terceiro botón\n");
		tvAccions.append("O ancho é: " + ibtnBotonImaxe.getWidth());
	}

	@Override
	public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
		// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
		getMenuInflater().inflate(R.menu.u2_09__buttons, menu);
		return true;
	}

}
 • Liñas 29-38: chamamos ao método setOnClickListener() do primeiro botón que se activará cando se fai click no botón.
  • Creamos unha clase anónima asociada a interface OnClickListener e sobreescribimos o único método que ten: onClick.


 • Como xa se dixo no anterior control (EditText), para coñecer o método asociado ao botón escribimos obxecto.setOn, prememos CTRL+Barra espaciadora e xa nos auto completa.
 • O mesmo facemos para a creación da clase anónima.
 • Premer CTRL + Barra espaciadora

Android 2013 U2 09 Buttons 08.jpg


 • Clase anónima co seu método.

Android 2013 U2 09 Buttons 09.jpg


 • Quedan presentados os listeners máis adiante afondaremos sobre eles.
-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).