A Clase AbstractTableModel: Crear táboas personalizadas para interfaces de usuario en Swing

De Manuais Informática - IES San Clemente.
(difs.) ← Revisión anterior | Revisión actual (difs.) | Revisión siguiente → (difs.)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Clase AbstractTableModel: Crear táboas personalizadas para interfaces de usuarios en Swing

Introducción

En Java a clase AbstractTableModel dentro do paquete javax.swing.table é unha implementación da interface TableModel, que proporciona mediante métodos a un JTable (Compoñente de Swing que se emprega para amosar conxuntos de datos nunha táboa) o mecanismo para a obtención de información que debe visualizar.

Principais métodos da clase AbstractTableModel


  • int getColumnCount(): Devolve o número de columnas que terá a táboa.
  • int getRowCount(): Devolve o número de filas que terá a táboa.
  • String getColumnName(int indicecolumna): Devolve o nome da columna do índice que se especifica.
  • Object getValueAt(int indicefila, int indicecolumna): Devolve o valor que corresponde á celda do índice de fila e índice de columna que se especifica.
  • Class<?> getColumnCount(): Devolve a superclase máis específica á que pertencen os elementos asociados á columna indicada. Este método non resulta imprescindible sobrescribilo. Se non se sobreescribe considérase que o tipo de todas as columnas é String.


Exemplo

Ver a ligazón: Conexión mediante JDBC a Java DB Derby amosando os resultados das consultas nun JTable

Implementación con Bases de Datos

NOTA: Máis información sobre conexión de bases de datos en Java nas seguintes ligazóns:
  1. Apéndices-Ver Apéndice C
  2. Traballando con Java DB Derby no IDE NetBeans--ricardofc [10/05/10]